دانلود فول مچ بازی های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ – Round 16 World Cup – Full Match

مراسم افتتاحیه جام جهانی 2018 روسیه
مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

  

Channel : BBC ONE OH / ITV HD  || Language : English  ||  Quality : Full HD 1080I 

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Brazil-Mexico%20-%20English%20-%201080i%20-%20PreMatch.ts” text=”Pre-Match | Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Brazil-Mexico%20-%20English%20-%201080i%20-%20FirstHalf.ts” text=”First Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Brazil-Mexico%20-%20English%20-%201080i%20-%20SecondHalf.ts” text=”Second Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Brazil-Mexico%20-%20English%20-%201080i%20-%20PostMatch.ts” text=”Post-Match |Direct Link” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!qHxVgKwR!cNaSdPiXRS4KlM3Wz41Qg8KUxNtwp0ERRI0P724E-2s” text=”Pre-Match |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!CT4VwaIY!wccLwv_T9RII6pqRLivgF-9EfrBYSa0bhS5XrgHrvJc” text=”First Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!Sa5RkAgB!VlZ5oJCtPAo-h3nFLQhgRkH6hLuafweNPfCDCX65pT4″ text=”Second Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!GGp1RCJL!pRJv1qMhFQauWhulYGaXOSDwU8XFRzzn_hkXwRxpPug” text=”Post-Match |Mega.nz” ]


  

Channel : BBC ONE OH / ITV HD  || Language : English  ||  Quality : Full HD 1080I 

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Croatia-Denmark%20-%20English%20-%201080i%20-%20PreMatch.ts” text=”Pre – Match | Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Croatia-Denmark%20-%20English%20-%201080i%20-%20FirstHalf.ts” text=”First Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Croatia-Denmark%20-%20English%20-%201080i%20-Second%20Half%20.ts” text=”Second Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Croatia-Denmark%20-%20English%20-%201080i%20-%20PostMatch.ts” text=”Post-Match |Direct Link” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!HzpTAazJ!FXYo9CTykAF4-SfFGSP873WjBDWf6AiI_It7fvh82o8″ text=”Second Half |Mega.nz” ]


  

Channel : BBC ONE OH / ITV HD  || Language : English  ||  Quality : Full HD 1080I 

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Uruguay%20-Portugal-English%20-%201080i%20-%20PreMatch%20.ts” text=”Pre-Match |Direct LInk” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Uruguay%20-Portugal-English%20-%201080i%20-%20FirstHalf.ts” text=”First Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Uruguay%20-Portugal-English%20-%201080i%20-%20Second%20Half%20.ts” text=”Second Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Uruguay%20-Portugal-English%20-%201080i%20-%20PostMatch.ts” text=”Post – match |Direct LiNK” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!7iw1CKBb!G2XXGQwrl5GXpOHvvVXRdh7ihwxsRXr-bRhWeIQxNxU” text=”Pre-Match |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!7ipTjQjC!I-zyjUuxgGQ-e0UaJ6bbQPs7dIvEvfaBypkSevYN0Xo” text=”First Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!uqwlAQJK!2O_wChxkbHV9yfCJXXm-s-z6SH2qkuYEca1GBhO7MRo” text=”Second Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!nmxDTABL!Q6Tzbyl-V1aKVQbBaACTQC4d6AxZHs-eHR2nK3MaT-s” text=”Post-Match |Mega.nz” ]


  

Channel : BBC ONE OH / ITV HD  || Language : English  ||  Quality : Full HD 1080I 

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Belgium-%20Japan%20-%20English%20-%201080i%20-%20Prematch.ts” text=”Pre – Match | Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Belgium-%20Japan%20-%20English%20-%201080i%20-%20%20FirstHalf.ts” text=”First Half | Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Belgium-%20Japan%20-%20English%20-%201080i%20-%20SecondHalf.ts” text=”Second Half | Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Belgium-%20Japan%20-%20English%20-%201080i%20-%20PostMatch.ts” text=”Post – Match | Direct Link” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!bCpzyazK!nbtQz2AcPO5fJdHekLxtUePPrHRa_-XsXeakinbZJCM” text=”Pre-Match |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!aW5HgKKL!Puv4cxW7UllggIkdSXswS0nUKFO9D0yWMfpClescm0w” text=”First Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!7eol3KgZ!hBkJSBeUH_OGVtkBr47U4hHMxGqxYjR0ifd4KhxIYEY” text=”Second Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!jDpR2Ibb!qAnlu9Mii5-fX05f_WNacDwp3P7wj3wNrcYhbC67xVs” text=”Post-Match |Mega.nz” ]


  

Channel : BBC ONE OH / ITV HD  || Language : English  ||  Quality : Full HD 1080I 

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/France-Argentina%20-%20English%20-%201080i%20-%20PreMatch%20-%201.8%20Finals%20.ts” text=”pre-Match |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/France-Argentina%20-%20English%20-%201080i%20-%20First%20Half-%201.8%20Finals.ts” text=”First Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/France-Argentina%20-%20English%20-%201080i%20-%20Second%20Half-%201.8%20Finals.ts” text=”Second Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/France-Argentina%20-%20English%20-%201080i%20-%20Post%20Match-%201.8%20Finals.ts” text=”Post – match |Direct Link” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!znxVAAoZ!UjAB7sKjpDxTUooDUqUXgjc5t0fmDF1zSwIzCvyCf7c” text=”Pre-Match |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!z3hFDYjK!8ozDo2nu4BKR4RJ-OP3jhtajp9cdLV15fefCPsCyPA0″ text=”First Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!ejwXmQ5L!Fb0Cl3MtCxLmhF594EWV81NIGN84UQQBMMZzhNA0WvM” text=”Second Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!z75FEApK!CdNEGePJ8rTqByFEpcoEi6uOvODqa-FPFw_A2lKue_o” text=”Post-Match |Mega.nz” ]


  

Channel : BBC ONE OH / ITV HD  || Language : English  ||  Quality : Full HD 1080I 

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Spain-Russia%20-%20English%20-%201080i%20-%20English%20-%20PreMatch.ts” text=”Pre-Match |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Spain-Russia%20-%20English%20-%201080i%20-%20English%20-%20FirstHalf.ts” text=”First Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/France-Argentina%20-%20English%20-%201080i%20-%20Second%20Half-%201.8%20Finals.ts” text=”Second Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Spain-Russia%20-%20English%20-%201080i%20-%20English%20-%20ExtraTime&Penalty.ts” text=”Et & Penlalti IF aNY |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Spain-Russia%20-%20English%20-%201080i%20-%20English%20-%20PostMatch.ts” text=”Post-Match |Direct Link” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!rK4xHQbK!6OoJIQD_hqnzWxxSICX2LsRwg6htQ7kmd4HUn7ypTQs” text=”Pre-match |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!OSwiXC6T!ztMFz3uQBSgJImdiolhPtQjU1wQwgJOMCdBwGqWqgmQ” text=”First Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!WepD2IqI!dUdImgPSmh2VJxKRpDSCKYODzHGh9fUZD4iIIYvoZRM” text=”Second Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!WeoWhaKL!8VSuQA3zfp0192ona2-Mlyb0kcx5INlEHBSFq-CpZjE” text=”Et & Penalties | Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!CLgklQAB!ggnPV9aQs9LOceZK2ycYfJVZRT4FNV-N20_1Wnt6aOY” text=”Post-Match |Mega.nz” ]


  

Channel : BBC ONE OH / ITV HD  || Language : English  ||  Quality : Full HD 1080I 

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Sweden%20-%20Switzerland%20-%20English%20-%201080i%20-%20PreMatch.ts” text=”Pre-Match |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Sweden%20-%20Switzerland%20-%20English%20-%201080i%20-%20Firsthalf.ts” text=”First Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Sweden%20-%20Switzerland%20-%20English%20-%201080i%20-SecondHalf.ts” text=”Second Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Sweden%20-%20Switzerland%20-%20English%20-%201080i%20-%20PostMatch.ts” text=”Post – Match |Direct Link” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!PPwXEATL!5XjB0KhLYu57hGi3W3Ugn35KfkE_-XpQi2Tl15ojtos” text=”Pre-Match |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!GSgxBAgA!u4EWuJ0Pjr3pAWyGjqaYiEgWHAa9zq_G27URkVUYW4s” text=”First Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!HPhjQYRA!txPYdSEKqb1y3Wt7TzTkYAaTiFEehh67VZ_UHg4nLpY” text=”Second Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!SX4FnAQY!U3kSRY-6dsq1vJ-XrSxL9oa0-mB3nDCi001cx5g51kA” text=”Post-match |Mega.nz” ]


  

Channel : BBC ONE OH / ITV HD  || Language : English  ||  Quality : Full HD 1080I 

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Colombia%20-%20England%20-%20English%20-%201080i%20-%20First%20Half.ts” text=”First Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Colombia%20-%20England%20-%20English%20-%201080i%20-%20SecondHalf.ts” text=”Second Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Colombia%20-%20England%20-%20English%20-%201080i%20-%20ExtraTime&Penalty.ts” text=”Et & Penalti IF Any |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-8%20Finals/1080i%201-8%20Finals/Colombia%20-%20England%20-%20English%20-%201080i%20-%20Post%20Match.ts” text=”Post-Match |Direct Link” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!vfJ0hCJK!hT4-BvJFE7_S8J90eqK-p5Q_HUeresXTR46r64pANoU” text=”Et & Penalty If Any ” ]

[maxbutton id=”2″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/uru-france/uruguay-france%20-%20itv-%20English%20-%20Prematch.mkv” text=”Post-Match |Mega.nz” ]

0 0 vote
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x