دانلود فول مچ بازی های مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ – Quater Finals World Cup – Full Match

مراسم افتتاحیه جام جهانی 2018 روسیه
مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

Russia vs Croatia – World Cup – Full Match

  

Channel : itv1 HD || Language : English || Quality : 1080i  FullHD

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/russia-croatia/russia-croatia-pre-match-1080i-itv-English.ts” text=”Pre-Match |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/russia-croatia/russia-croatia-FirstHalf-1080i-itv-English.ts” text=”First Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/russia-croatia/russia-croatia-Second%20Half%20-%201080i-itv-English.ts” text=”Second Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=1BdNQR__APmDCFdkZiDz72dgPUsjknXXK” text=”Pre-Match |GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=16eFsH0nPoZvoeBg_uVz0uh5LIakKpLIN” text=”First Half |GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=1aD7ovOqUtPsRf7UssF4uvh1v1hyYF1gC” text=”Second Half |GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!fXQViQIQ!Sjch1SR-wYK7bYFiEBXiLOx0l9rODhcfdrlGiKLz098″ text=”Pre-match |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!KLISUAjZ!AMkuISxV6aCKk6J6O8f97GGGfY2NFOxVHXqnpeKssRs” text=”First Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!PWwyiKKZ!HojtoltpFLmPX7bEgRZCg2Nd5tkHudNiFc3Wtr-qjzs” text=”Second Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!3fw3kKCA!zUdbVFMD454_0HHNN9JL1QsglnCgQkNHN8E03XTDI8Q” text=”et & penalties if any |Mega.nz” ]

 


Sweden vs England – World Cup – Full Match

  

channel: BBC One HD | Quality : 1080i | Language : English

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/Sweden%20-%20%20England/sweden-england-prematch-1080i-fullmatch.ir-bbconehd.ts” text=”PreMatch  |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/Sweden%20-%20%20England/sweden-england-firsthalf%20-1080i-fullmatch.ir-bbconehd.ts” text=”First Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/Sweden%20-%20%20England/sweden-england-Second%20Half-1080i-fullmatch.ir-bbconehd.ts” text=”Second Half |Direct LInk” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/Sweden%20-%20%20England/sweden-england-Second%20Half-1080i-fullmatch.ir-bbconehd.ts” text=”ET & Penalties (IF ANY) | Direct Link ” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/Sweden%20-%20%20England/sweden-england-postmatch-1080i-fullmatch.ir-bbconehd.ts” text=”Post-Match | Direct Link” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=1oyse3BWggraxdkzXAGZngZ5OmX6tDYwH” text=”Pre-match |GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=1PnZO1bRwfMHvyn7qCldaIYKkwdHUe8Bv” text=”First Half |GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=1oJlcRoyVimtnIGWnU-CeNaZlCixKflo8″ text=”Second Half |GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=1oJlcRoyVimtnIGWnU-CeNaZlCixKflo8″ text=”ET & Penalties (if ANy ) | GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!PK503SRa!KwI2lmyo0PYmBwvuxRSOZLDSOqhbM4CwuxX5kJuP-vY” text=”Pre-Match |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!qGxU3ArB!PyxYptetNVbjXDTd1GTPbjsAsGXICRdvSfgSJx_gsko” text=”First Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!OP4AnSCR!xLnNE9Td26Y3tppuDsc4s9MpN5FlXJu5T_9r1X9—c” text=”Second Half | Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!OP4AnSCR!xLnNE9Td26Y3tppuDsc4s9MpN5FlXJu5T_9r1X9—c” text=”ET & Penalties ( IF Any)” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!KLwSiAja!fPlRSas5SPBijaBKU7LduU7yl1cFUmpQBoqe3tZ7CYc” text=”Post- Match | Mega.nz” ]


Brazil vs Belgium – World Cup – Full Match

  

channel: BBC One HD | Quality : 1080i | Language : English

 

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/brazil%20-%20Belgium/brazil-belgium-Prematch%20-%20bbc%20-%20English%20-%201080p.mkv” text=”Pre-Match |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/brazil%20-%20Belgium/brazil-belgium-FirstHalf-%20bbc%20-English%20-%201080i.ts” text=”First Half |Direct link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/brazil%20-%20Belgium/brazil-belgium-SecondHalf-%20bbc%20-English%20-%201080i.ts” text=”Second Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/brazil%20-%20Belgium/brazil-belgium-PostMatch%20-%20bbc%20-English%20-%201080i.mkv” text=”Post-match |Direct Link” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=1Z0Rbd7BEPJsxwDF8KoAuPAqkPntShofT” text=”Pre-Match |GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=1z0Bkd5D_YKwKmqUCvKviZJOznjEexPjk” text=”First Half |GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=1jeRRs_qW18kTCkRNOExGVOH8rOIEEoQS” text=”Second Half |GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=1soMUesMKk6tWG5mxMJPcT0oBc5DJEsLx” text=”Post-Match |GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!KPgHTYSQ!k0GKszXwPY5NTfvKLoy0heeGDSecxW-PerX2UxHss-c” text=”Pre-match |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!PW42VAAK!bjj6DcI67zEFRR9eqwzZk2JLCSkjT3KXxrePgKcbD_8″ text=”First Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!6boSFKpa!jE3WSfA9aGUMcgFO7NFhI5ekzvQOLU2e6Vrdl-QXOss” text=”Second Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!iH40wIwD!q_5sI7hzKLxRfYe0RMCek_y0fPPKr7qua97rUkRvUUk” text=”Post-Match |Mega.nz” ]

 


URUGUAY – FRANCE – World Cup – Full Match

 

  

Channel : itv1 HD || Language : English || Quality : 1080i  FullHD

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/uru-france/uruguay-france%20-%20itv-%20English%20-%20Prematch-1080i.ts” text=”Pre-Match | Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/uru-france/uruguay-france%20-%20itv-%20English%20-%20FirstHalf-1080i.ts” text=”First Half | Direct Link” ]

[maxbutton id=”1″ url=”http://dl.fullmatch.ir/WorldCup2018Russia/1-4%20Finals/uru-france/uruguay-france%20-%20itv-%20English%20-%20SecondHalf-1080i.ts” text=”Second Half |Direct Link” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=1NbedoUKW2-x_q4gQmKHk5K0zCt5sbPRl” text=”Pre-Match |GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=1j0BssvY-s7FU4nzDtFmvp7W0omQ4BJdx” text=”First Half |GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”3″ url=”https://drive.google.com/open?id=1X0czV33sX47P66xUAQfLCzRoDF7-Pi2d” text=”Second Half | GoogleDrive” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!7XoiCSBS!LgLvreRdGRlQ-GUtQpp9vqCW1Cuz3KmcCMhN87oY-Jc” text=”Pre-match |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!fH5WXCzZ!eQLUjjhYVunn_s1oRERlgLrFLbWDU4mmp2X6BL6q2ao” text=”First Half |Mega.nz” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://mega.nz/#!PewWzSQR!Nnm1f97LWv_puwQH596n67_qoI0jwOgM38e0dlOPfmQ” text=”Second Half |Mega.nz” ]

 


 

0 0 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x